Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lejebetingelser

KRANEXPRESSEN A/S - ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - OKTOBER 2016
1. Almindelige betingelser
Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som kunden, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som leverandøren.
Nærværende betingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af leverandøren og modtages af kunden.
Endvidere gælder leverandørens seneste prisliste samt skriftligt afgivne tilbud og de af kunden modtagne ordrebekræftelser. Dokumenterne
gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave.
2. Leverandørens ydelser og afregning heraf
Leverandørens ydelser kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til leverandørens seneste prislister eller tilbud og kan
omfatte:
2.1 Leverandørydelser med kraner, lastbiler, lifte og andet materiel.
2.2 Udlejning af ubemandet materiel, herunder køreplader.
2.3 Transport mellem leverandørens afdeling og brugssted og retur.
2.4 Montering, om - og demontering.
2.5 Reparation og rengøring.
2.6 Bakseopgaver, transportopgaver, lageropbevaring og opmagasinering.
2.7 Supplerende forsikring.
3. Kundens pligter
3.1 Generelt
Det påhviler kunden at sikre, at materiellet kan fremføres på og frem til arbejdsstedet ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig
grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/-plader m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder og
tilsyn, udføres af kunden for dennes regning, hvis andet ikke er aftalt. Ventetid, som følge af mangler herved, debiteres kunden. Kunden
må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at materiellet udnyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom kunden,
hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens
bestemmelser i ét og alt overholdes. Kunden er endvidere forpligtet til at sørge for velfærdsforanstaltninger for leverandørens
mandskab på arbejdspladsen i henhold til de i medfør af Arbejdsmiljølovens udstedte regler. Ved kundens overtrædelse af nævnte regler
med hensyn til leverandørens mandskab forbeholder leverandøren sig ret til at fakturere afholdte udgifter til skurpenge, bod og evt. bøder.
Kunden er forpligtet til at give leverandøren fuldstændige oplysninger om det gods, der skal løftes, transporteres eller bakses, samt
oplyse leverandøren om alle for opgavens løsning relevante forhold samt levere alle de for opgavens løsning nødvendige tekniske informationer
og løfteanvisninger mm.
3.2 Specielt for materiel uden betjening
Kunden eller en repræsentant for denne skal være til stede på arbejdspladsen ved materiellets ankomst, således at eventuel instruktion
kan gives. Kunden må ikke tage materiel i brug, før leverandøren har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t)
formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/ betjeningsvejledning. Kunden må ikke ændre på eller ombygge det af leverandøren
opstillede materiel, herunder fjerne eller flytte fastgørelser m.v. Kunden er pligtig til at sikre og er ansvarlig for, at materiellet
anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige
tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og belastningsforskrifter følges, samt at materiellet ikke
påføres misbrug af nogen art. Kunden er i lejeperioden pligtig til at holde materiellet rengjort. Kunden er ansvarlig for skader på materiellet
i lejeperioden. Reparation på leverandørens materiel må kun udføres af leverandøren eller én af leverandøren anvist reparatør og kun
efter forudgående aftale. Leverandøren hæfter ikke for reparationer, som kunden desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Leverandørens
personale skal til enhver tid have uhindret adgang - men ikke pligt - til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. Kunden er pligtig
ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage.
Eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for kundens regning. Udlejning, udlån eller anden
overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads må ikke ske uden leverandørens skriftlige forudgående
godkendelse. Særligt vedrørende køreplader gælder, at kunden fra aflevering og frem til afhentning påtager sig enhver risiko for personeller
tingskader som kørepladerne måtte forårsage, idet kunden er nærmeste til at sikre at disse til stadighed ligger korrekt og uden at
kunne forvolde skade.
4. Ansvar og forsikringer
4.1 Generelt
Kunden bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og leverandøren med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra
leverandørens side. Kunden bærer således i enhver henseende risikoen for det lejede i lejeperioden, og er ansvarlig for hændelig skade
samt hændelig undergang af det lejede. Kunden er desuden ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte
vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på
arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening
af materiellet (udlejet, uden betjening). Kunden bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger,
underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre kunden har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdsstedet,
der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Leverandøren forsikrer det lejede for egen regning. Endvidere har leverandøren tegnet
erhvervsansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab mod det erstatningsansvar, som leverandøren ifølge dansk ret måtte ifalde for
skadetilføjelse på tredjemands person eller ejendom. Ansvarsforsikringen omfatter dog ikke skade forvoldt på luftfartøjer. Ansvarsforsikringen
dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil DKK 5.000.000. Leverandøren påtager sig intet ansvar
og ingen risiko ud over dette beløb, hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende
forsikring. Da leverandøren ikke har tegnet ansvarsforsikring, som dækker skade på edb-anlæg og andet elektronisk udstyr, må leverandørens
ydelser ikke anvendes i forbindelse med disse. Såfremt kunden ikke respekterer dette, fralægger leverandøren sig ethvert ansvar
for skader på sådanne genstande. Ved løft og/eller baks af nævnte genstande skal særskilt forsikring tegnes. Såfremt leverandøren måtte
blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde leverandøren skadesløs for ethvert ansvar, som går udover det,
kunden i henhold til nærværende betingelser kunne gøre gældende mod leverandøren.
4.2 Ansvarsfraskrivelse for indirekte tab
Leverandøren påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, tidstab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om
sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede og/eller den leverede ydelse. Dette gælder også ved arbejdsstandsninger,
maskinskader og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, herunder
pålæg fra Arbejdstilsynet, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, der helt eller delvis standser driften.
4.3 Kraner
De med kraner anhuggede emner er tillige omfattet af leverandørens løftedækningsforsikring, og leverandøren påtager sig ansvaret med
indtil DKK 1.000.000 pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragne fejl fra leverandørens side. Undtaget herfra er
emner, som løftes i samløft med kraner, som ikke tilhører leverandøren. For løft af værdier over DKK 1.000.000 påhviler det kunden at
tegne supplerende løftedækningsforsikring gennem leverandøren, hvorved eventuelle skader, der skyldes fejl eller mangler fra leverandørens
side, dækkes. Det er en betingelse for erstatningspligt (ud over DKK 1.000.000), at det af leverandørens ordrebekræftelse fremgår,
at forsikring er tegnet, byrdens værdi og præmiens størrelse. Erstatningskrav under løftedækningsforsikringen vil maksimalt blive dækket
iht. dansk rets almindelige regler. Leverandøren påtager sig ikke ansvar for skade på de med kraner anhuggede emner eller på tredjemands
person eller ejendom, såfremt kunden eller en tredje part udfører anhugningen, og skaden kan henføres til fejl/mangler herved.
4.4 Lifte
Til dækning af det lejede materiel har leverandøren tegnet en kaskoforsikring. Ved fakturering vil der blive påført et beløb svarende til 6%
pr. kalenderdag af brutto lejeprisen til dækning af udgifterne ved denne forsikring. Der beregnes en selvrisiko på DKK 25.000 pr. skade.
Skade, som opstår ved forsæt eller grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af kunden, dækkes ikke af forsikringen, men betales
af kunden.
4.5 Baksning, maskinflytning og fragtførerdækning
Maskiner og materiel skal være transportsikret, klargjort til transport samt aftappet for skæreolie, hydraulikolie, kølevand mm. Alle emner,
som bakses med eller uden løft med kran eller brug af andet bakseudstyr af enhver art, er dækket med indtil DKK 1.000.000 pr.
arbejdsopgave af leverandøren, såfremt skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra leverandørens side. For emner indbefattende værdier
over DKK 1.000.000 påhviler det kunden gennem leverandøren at tegne supplerende løftedækningsforsikring. Erstatningskrav under
løftedækningsforsikringen vil maksimalt blive dækket iht. dansk rets almindelige regler.
4.6 Lageropbevaring
Ved opbevaring af gods/maskiner, sker dette for kundens regning og risiko. Forsikring mod brand-, tyveri- og vandskade skal tegnes af
kunden. Det påhviler kunden at opbevaret/indleveret gods er konserveret og frostsikret til opbevaring i uopvarmede lager lokaler. Leverandøren
har tilbageholdsret i gods der henstår på leverandørens lager til sikkerhed for ethvert forfaldent krav mod kunden. I tilfælde af
kundens konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt kundens formueforhold i øvrigt sandsynliggør, at kunden vil være ude af stand til
at betale leverandørens krav, når det forfalder, eller hvis kunden ikke betaler leje på opmagasineret gods rettidigt, har leverandøren tillige
tilbageholdsret i gods der henstår på lager til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling,
ligesom leverandøren ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, med mindre kunden straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige
krav, forfaldne som uforfaldne, som leverandøren måtte have mod kunden. Kunden er pligtig at betale leverandøren for opbevaring af
godset i perioden, hvor leverandøren berettiget benytter sig af tilbageholdsretten og/eller standsningsretten. Leverandøren har ret, men
ikke pligt, til at sælge det modtagne gods for kundens regning 30 dage efter, at leverandøren skriftligt har meddelt kunden, at tilbageholdsretten
eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt kunden ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for
betalingen inden udløbet af fristen.
4.7 Landtransport
For landtransport er leverandørens ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse begrænset til SDR 8,33 pr. kg. gods, iht. CMRloven.
Kunden kan gennem leverandøren tegne supplerende transportforsikring.
5. Tilbud og priser
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er ekskl. merværdiafgift (moms m.v.) og miljøbidrag. Priser fremgår af de til enhver tid
gældende prislister. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger, der afgives af leverandøren, gælder nærværende "Almindelige
salgs- og leveringsbetingelser". Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold
for mellemleje. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser ved myndighedsindgreb eller offentlige pålæg. For lejebeløb/
ordrer under DKK 500 beregnes ekspeditionsgebyr i henhold til prisliste.
6. Opgavens løbetid og ophør
6.1 Generelt
Leverandøren har ret til at afbryde opgaven uden varsel, herunder annullere aftaler til senere udførelse, og i tilfælde af kundens konkurs
at frigøre/nedtage og afhente/afmontere materiellet for kundens regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke
overholdes af kunden, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan leverandøren ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra
arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af kunden. Leverandøren har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers
varsel, medmindre andet er anført i aftalen. Afmelding af lejemål skal ske til den af leverandørens afdeling, hvor materiellet er lejet. Kunden
kan ikke påregne at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode.
6.2 Spærretid
Gældende lovgivning i Danmark forbyder undertiden transport af blokvogne, herunder også kraner og lastvognslifte. Såfremt spærretid
eller andre lovbefalede restriktioner indføres, vil henholdsvis levering og afmelding af materiel ikke kunne ske i det tidsrum, spærretidsreglerne
eventuelt forbyder transport af blokvogne herunder kraner og lastvognslifte.
7. Fakturering og betaling
7.1 Generelt
Efter opgavens afslutning eller, for opgaver af længere varighed, ved hver uges/måneds slutning fremsender leverandøren faktura, der
straks er forfalden til betaling, hvis ikke andet er aftalt. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag i henhold til faktura påbegyndes
tilskrivning af renter med 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid
dermed udskydes. Leverandøren kan kræve forudbetaling af leje og stillelse af depositum eller anden sikkerhed for betaling af ydelsen.
Eventuel uoverensstemmelse/tvistigheder mellem kunden og leverandøren eller eventuelle modkrav fra kundens side berettiger ikke kunden
til at undlade rettidig betaling af faktureret ydelse, leje, transport, montage, demontage m.v.
7.2 Annullering og udsættelse af ordre
Leverandøren forbeholder sig ret til, at fakturere kunden for transport, mobilisering og den estimerede udlejningstid ved annullering eller
udsættelse af ordre fra kundens side senere end 24 timer inden planlagt tidspunkt for ordrens igangsættelse, for så vidt angår ordre til
opstart tirsdag – lørdag. For ordre til opstart søndag - mandag er den tilsvarende tidsfrist 72 timer.
7.3 Vejrlig
Leverandøren forbeholder sig ret til, at fakturere kunden for den tid, hvor arbejdet måtte være afbrudt, som en følge af nedbør, lav temperatur,
stærk vind eller andet vejrlig som forhindrer eller forsinker arbejdet.
8. Værneting
For aftaler med leverandøren er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem leverandøren og kunden afgøres ved leverandørens værneting.